Voľby po novom - vyššia bezpečnosť, voľba poštou vo všetkých voľbách aj na území SR?

Autor: Samuel Zubo | 17.9.2020 o 15:10 | Karma článku: 1,99 | Prečítané:  258x

Pred dokončením je prototyp aplikácie, ktorá sleduje žiadosť, hlasovacie lístky aj doručenie vášho hlasu. V pracovnej skupine MV SR k voľbám presadzujeme nasledujúce návrhy...

V Prahe dňa 16.9.2020

Srdcom doma o.z. je súčasťou pracovnej skupiny MV SR, ktorej úlohou je aj zjednodušenie uplatnenia volebného práva občanmi Slovenskej republiky.

Občianske združenie Srdcom doma od svojho vzniku v roku 2018 presadzuje, aby Slovenská republika vytvárala lepšie podmienky pre zapájanie občanov do správy vecí verejných. Pred voľbami do NR SR 2020 sme získali záväzok troch strán súčasnej vládnej koalície, že po voľbách presadia rozšírenie voľby poštou pre všetky voľby a to aj pre voličov na území SR.

Vo voľbách do NR SR 2020 sme vytvorili aplikáciu, ktorá pomohla desiatkam tisíc občanov zúčastniť sa volieb. Realizovali sme online mobilizačnú kampaň, vďaka ktorej poštou volilo viac ako 49.000 voličov, čo predstavovalo trojnásobný nárast oproti predchádzajúcim voľbám do NR SR.

Voľba poštou si získala popularitu. S každými ďalšími voľbami môžeme očakávať opäť nárast jej využívania zo strany voličov. 

Dnešná podoba volebnej legislatívy umožňuje “ukradnúť hlas” (stačí na to znalosť rodného čísla voliča a hlas je zaslaný namiesto voličovi, na adresu podvodníka, čo znemožní pôvodnému voličovi voliť ale podvodníkovi umožní hlasovať za voliča). 

Náš návrh obsahuje tieto hlavné zmeny:

 • Centrálne spracovanie žiadostí na MV SR (doteraz to mali v agende aj obce).

 • Použitie eID- občianskeho preukazu s čipom pri podávaní žiadosti namiesto rodného čísla zaslaného v žiadosti (viac ako 4 mil. občanov SR už ho používa). 

 • Možnosť zrušiť žiadosť o voľbu poštou zo strany voliča (minimalizuje riziko obchodovania s hlasmi).

 • Zavedenie Centrálneho Informačného systému volebných žiadostí centrálneho voličského zoznamu (nie, SR ho stále nemá).

 • Zavedenie aplikácie, ktorá užívateľovi umožní:

  • overiť, či môže voliť,

  • podať žiadosť,

  • zrušiť žiadosť,

  • sledovať jej vybavenie, 

  • overiť si doručenie hlasu na MV SR,

  • zdieľať na sociálnych sieťach výzvu na účasť na voľbách. 

 

 • Zavedenie voľby poštou pre všetky voľby aj z územia SR.

V najbližších dňoch predstavíme prototyp aplikácie, ktorá nami navrhované zmeny obsahuje.

 

Resume:

Sme presvedčení, že každý volič musí mať možnosť zúčastniť sa volieb bez ohľadu na to, kde sa v čase volieb nachádza. Slovenská republika musí zaistiť také zmeny volebnej legislatívy, aby mal každý občan možnosť zúčastňovať sa na správe vecí verejných tak ako mu to zaručuje Ústava SR. 

Predkladáme návrhy na základe skúseností z Volieb do NR SR 2020, v ktorých voliči vo veľkom množstve zverejňovali komplikácie ktorým čelili pri voľbe poštou. 

Dnes má Slovenská republika k dispozícii technológie, ktorých využitím môže výrazne zjednodušiť volebný proces pre voľbu poštou ako pre voliča, tak aj pre MV SR. Realizáciou navrhovaných opatrení zvýši bezpečnosť a tým aj dôveryhodnosť volebného procesu. 

Pomocou podania žiadosti o voľbu poštou s využitímautentifikácie pomocou eIDsa výraznezníži možnosť “ukradnutia” hlasov voličov(dnes stačí na získanie hlasovacích lístkov anonymný e-mail a rodné číslo voliča).

Zavedením informačného systému a aplikácie pre voličov na podávanie žiadostí o voľbu poštou a žiadostí o získanie voličského preukazu s autentifikáciou pomocou eID získa volič kontrolu nad volebným procesom spracovania žiadosti a logistickou lístkov / obálok / preukazu / hlasu.

Zavedením možnosti zrušiť žiadosť o voľbu poštou:
a) sa minimalizuje riziko obchodovania s hlasmi, pretože volič môže svoj hlas zaslaný poštou odvolať a nakoniec voliť osobne vo voličskej miestnosti,

b) volič, ktorý pri podávaní žiadosti zadal nesprávnu adresu, alebo sa mu adresa zmenila, získa možnosť znovu podať žiadosť,

c) volič, ktorý nedostal včas podklady pre voľbu poštou, resp. by ich nestihol včas doručiť na úrad môže zrušiť svoju žiadosť o voľbu poštou a bude môcť voliť osobne vo volebnej miestnosti svojho okrsku v deň volieb.

Najmä malé obce, čelili nedostatku dôvery zo strany voličov, či s hlasmi, ktoré boli doručené poštou, nebolo neoprávnene manipulované (hlasy prichádzali priebežne počas jedného mesiaca pred voľbami). Centrálnym spracovaním hlasov a novými procesmi pri voľbe poštou sa eliminuje súčasné riziko manipulácie s hlasmi pred voľbami na úrovni obcí. To umožní zavedenie voľby poštou aj pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov bez rizika manipulácie s hlasmi doručenými poštou. 

 

 

Slovník pojmov:

CZV    Centrálny zoznam voličov.

CÚD    Centrálne doručovanie úradných dokumentov.

eID    Elektronická identifikačná karta (občiansky preukaz s čipom). Pomocou nej a kódu, ktorý pozná držiteľ eID je možná online autentifikácia bezpečnou cestou.

INO    Identifikátor návratnej obálky.

ISVZ    Informačný systém volebných žiadostí má umožniť voličom podanie žiadostí o hlasovací preukaz, resp. žiadostí o voľbu poštou.

MV SR    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

MZVEZ SR    Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

Žiadosť    Ak nie je uvedené inak, žiadosťou sa v tomto dokumente myslí žiadosť o hlasovací preukaz, resp. žiadosť o voľbu poštou. Táto elektronická žiadosť sa podáva prostredníctvom ISVZ s použitím eID.

 

 

Konkrétne navrhujeme

1 Zaviesť Informačný systém volebných žiadostí (ďalej len ISVZ).
MV SR zabezpečí ISVZ s web aplikáciou použiteľnou na smartphone, ktorá umožní voličovi:

1.1 zistiť termíny nasledujúcich volieb a podmienky pre účasť na nich 

1.2 zistiť na základe rodného čísla

1.2.1 či je jeho držiteľ občanom SR

1.2.2 či má právo voliť v tých-ktorých voľbách

1.3 voličovi umožní po autentifikácii pomocou eID 

1.3.1 zistiť, či je jeho držiteľ oprávneným voličom v aktuálnych  voľbách

1.3.2 požiadať o voľbu poštou 

1.3.3 požiadať o hlasovací preukaz

1.3.4 zistiť stav spracovania žiadosti o hlasovací preukaz / voľbu poštou

1.3.5 sledovať zásielku s hlasovacími lístkami / voličským preukazom, a to oboma smermi: z MV SR smerom k voličovi, ale aj opačným smerom, vďaka inováciám Medzinárodnej poštovej únie a Slovenskej pošty o sledovaní zásielok 

1.3.6 overiť si, či bol hlas voliča včas doručený

1.3.7 komunikovať s MV SR v prípade potreby (prostredníctvom chat-u s históriou) 

1.3.8 podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania žiadosti 

1.4 Všetky žiadosti o voľbu poštou a žiadosti o voličské preukazy bude po novom centrálne spracovávať MV SR prostredníctvom ISVZ.

1.5Operácie, ktoré je možné automatizovať, bude spracovávať ISVZ bez zásahu pracovníkov MV SR, ale za ich dohľadu. 

1.6 ISVZ:
- skontroluje oprávnenosť žiadosti občana na základe elektronického overenia totožnosti občana-voliča cez eID a prítomnosti v Centrálnom zozname voličov (CZV), ktorý môže byť vybudovaný samostatne, alebo môže byť súčasťou ISVZ
- priradí zásielke pre voliča podacie číslo Slovenskej pošty pre sledovanie zásielok (viď. nižšie).
- priradí Identifikátor návratnej obálky (ďalej INO) každej návratnej obálke (viď. nižšie).
- informuje voliča o prijatí žiadosti zaslaním správy o spracovaní žiadosti a pridelení podacieho čísla. ISVZ zašle správu prostredníctvom e-mailu ako aj do elektronickej schránky Slovensko.sk (ak ju má volič aktivovanú). 

1.7 Adresy na obálky nesmú byť prepisované ručne, pretože pri tom dochádzalo k chybám. Rôzne krajiny majú rôzne formáty zápisu adresy a volič pozná poradie informácií na riadkoch aj počet riadkov adresy. Preto bude mať volič možnosť zadať adresu v takom formáte, aby mu bola zásielka bezpečne doručená. 

1.8 Pre hromadnú korešpondenciu doporučujeme využiť služby Centrálneho doručovania úradných dokumentov (CÚD), ktoré poskytuje NASES v spolupráci so Slovenskou poštou. NASES bude dostávať dávky elektronických úradných dokumentov,  ktorých obsahom budú hlasovacie lístky a voličské preukazy z MV SR. Zásielky by sa tak neprevážali z MV SR na poštu, ale na pošte by sa priamo tlačili a kompletovali.

1.9 ISVZ priradí každej návratnej obálke k voľbe poštou náhodný a jedinečný INO. INO bude vytlačený na návratnej obálke na strane odosielateľa v číselnej podobe, ako aj v podobe QR kódu. V prípade viackolovej voľby (prezidentské voľby), volič dostane v jednej zásielke návratné obálky pre obe kolá a hlasovací lístok pre prvé kolo. Návratným obálkam jedného voliča budú pridelené odlišné INO pre rôzne kolá a návratné obálky budú mať označenie (či sa jedná o 1. resp. 2. kolo). 

1.10 V prípade viackolovej voľby by volič mohol dostať hlasovací lístok pre druhé kolo e-mailom a do dátovej schránky Slovensko.sk (ak ju má volič aktivovanú). Hlasovací lístok by si vytlačil a vložil do návratnej obálky pre druhé kolo.

1.11 Po doručení návratnej obálky s hlasom od voliča v zákonnom termíne, pracovník MV SR / veľvyslanectva načíta ručným skenerom, alebo odpíše INO z návratnej obálky do ISVZ. Ak je kód platný, ISVZ informuje voliča o prijatí návratovej obálky zaslaním e-mailu / správy do dátovej schránky. 

1.12 V deň volieb MV SR odovzdá všetky návratné obálky volebnej komisii. Volebná komisia za použitia scannera pripojeného k ISVZ vyradí návratové obálky, ktorých INO voliči zrušili a po uzavretí volebných miestností vyhotoví zápisnicu v ktorej uvedie:
- počet podaných žiadostí o voľbu poštou (v zákonnom termíne)
- počet podaných žiadostí o voličský preukaz (v zákonnom termíne)
- počet zrušených žiadostí o voľbu poštou (v zákonnom termíne)
- počet odoslaných zásielok voličom
- počet prijatých návratných obálok od voličov
- počet platných hlasov od voličov

 

2. Zrýchlenie spracovania žiadostí

2.1 Ak žiadateľ spĺňa požiadavky na účasť vo voľbách, MV SR zaistí odoslanie zásielky voličovi bezodkladne - do 2 pracovných dní od prijatia žiadosti. 

2.2 Zásielky budú odosielané za podmienok, ktoré poskytuje centrálne doručovanie úradných dokumentov (CÚD), nakoľko MV SR má už dnes zákonnú povinnosť využívať CÚD.

2.3 Pred voľbami a počas nich je potrebné posilniť kapacity príslušných štátnych orgánov (napr. Oddelenie volieb, referenda a politických strán MV SR).

 

3. Možnosť zrušenia hlasu poštou

3.1 Možnosť zrušiť hlas poštou výrazne znižuje atraktívnosť obchodovania s hlasmi, pretože volič môže svoj hlas zrušiť a následne požiadať o voľbu poštou, alebo hlasovať osobne.

3.2 ISVZ umožní voličovi zneplatniť INO a tým návratnej obálky (hlasu) a to najneskôr 2 dni pred voľbami. Je pri tom irelevantné, či bola zásielka voličovi odoslaná, doručená, alebo či volič svoj hlas poslal a či bol hlas prípadne doručený na MV SR.

3.3 Ak bude návratná obálka so zneplatneným INO doručená volebnej komisii, obálka nebude rozbalená a hlas z nej nebude započítaný.

3.4 Po zneplatnení INO môže volič: 

3.4.1 hlasovať v deň volieb osobne, alebo

3.4.2 požiadať o zaslanie voličského preukazu, alebo

3.4.3 ešte raz (max. druhýkrát) požiadať o voľbu poštou napr. so  zaslaním na inú adresu.

 

4. Zlepšiť dostupnosť volieb

4.1 Vyššie uvedené úpravy volebného procesu (overenie žiadateľa na základe eID) výrazným spôsobom znížia dnešné riziká zneužitia hlasov.

4.2 Pretože sa hlasy poštou spracúvajú centrálne, znižuje sa riziko manipulácie s nimi na úrovni obcí. Preto je možné zaviesť voľbu poštou aj na území SR (nie len v zahraničí) a to vo všetkých voľbách.

4.3 Hlas v návratnej obálke bude možné doručiť osobne, alebo poštou na veľvyslanectvo SR v zahraničí najneskôr 10 pracovných dní pred voľbami. Pracovník veľvyslanectva pri preberaní obálky nascanuje INO do systému ISVZ. Veľvyslanectvá SR v zahraničí zabezpečia doručenie návratných obálok na MV SR najneskôr jeden deň pred termínom volieb. 

 

5. Informačná kampaň
MV SR pred každými voľbami zorganizuje informačnú kampaň v spolupráci MZVEZ SR s obcami a s tretím sektorom. Informovanie vo verejnoprávnych médiách alebo prostredníctvom tlačových vyhlásení nie je postačujúce. Voličov je potrebné oslovovať tam, kde sa zdržiavajú - na sociálnych sieťach, v nemocniciach, univerzitách a v komunitách v zahraničí.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

AUTORSKÁ STRANA MICHALA HAVRANA

Najlepšie mozgy nemôžu teraz vysvetľovať základné učivo

Na isté veci sa verejnosti nepýtame.


Už ste čítali?